Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ThangPham
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 210
Điểm NHIỆT TÌNH : 723
Ngày tham gia : 17/03/2010
Đến từ : Kien Giang
Job/hobbies : Etudiant
Tâm trang : Comme ci Comme ca

Bài gửiTiêu đề: KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH   Thu Apr 08, 2010 10:08 pm
  KH?NG HO?NG TRONG ??I S?NG GIA ?ÌNH

  Linh M?c: Tr?n M?nh Hùng C.Ss.R., STD
  TÌNH YÊU HÔN NHÂN ?ANG B? ?E D?A.

  ??c thánh cha Gioan Phaolô II, nhân d?p vi?ng th?m Mexico tháng 5.1990 ?ã nói v? gia ?ình nh? sau: "Tình yêu trong th? gi?i ngày nay ?ang b? ?e d?a b?ng nhi?u cách và tình yêu gia ?ình ?ang b? lu m? d?n d?n." ?? s?a l?i tình tr?ng này, Ngài nói ??n s? cao c? và trách nhi?m c?a gia ?ình. Gia ?ình là m?t c?ng ??ng ??u tiên c?a s? s?ng và tình yêu. Gia ?ình là m?t môi tr??ng ??u tiên n?i con ng??i h?c yêu m?n và c?m th?y ???c m?n yêu. Không nh?ng b?i ng??i khác mà còn b?i chính Thiên Chúa n?a. ?TC kêu g?i nh? sau: "Vi th?, h?i các cha m? Công Giáo, b?n ph?n c?a anh ch? em là xây d?ng và gìn gi? t? ?m này, trong ?ó con cái anh ch? em ???c sinh ra và l?n lên trong ph?m giá làm con T.C. Nh?ng tình yêu c?a anh ch? em ch? có th? nói v? T.C cho con cái c?a anh ch? em, n?u tr??c h?t anh ch? em ???c s?ng trong s? thánh thi?n và trong vi?c t?n hi?n hoàn toàn cho nhau trong hôn nhân."

  ?? c?p ??n v?n ?? hôn nhân ?TC nói nh? sau:

  "Hôn nhân Công Giáo tr??c h?t ?òi h?i trung thành trong tình yêu và qu?ng ??i t?n hi?n cho nhau, ??ng th?i hôn nhân ?òi h?i nh?n ?n c?a s? s?ng. Vì th?, h?i các ?ôi b?n ?ang nghe tôi nói: n?u trong s? ph?i h?p hôn nhân ng??i ta dùng k? thu?t nhân t?o ?? lo?i kh? n?ng th? thai thì ?ôi b?n ?i ng??c l?i v?i T.C và thánh ý c?a Ngài. H?n n?a ng??i ch?ng và ng??i v? ?óng kín ??i v?i nhau, vì h? t? ch?i vi?c t?n hi?n cho nhau trong ch?c v? làm cha làm m?, ?? h? bi?n vi?c tác h?p hôn nhân thành m?t vi?c th?a mãn ích k? c?a mình."

  NH?NG TH? THÁCH TRONG ??I HÔN NHÂN.

  T?t c? nh?ng cái t?t ??p trong ??i s?ng ??u ?òi h?i ph?i làm vi?c, ngh? l?c và hy sinh, không có gì cao ??p b?ng tình yêu, nh?ng có l? c?ng không có gì mong manh b?ng tình yêu. B?i vì m?t khi l?p gia ?ình, có ngh?a là ??t c? cu?c ??i c?a mình vào m?t ng??i và con ng??i ?ó c?ng gi?ng nh? mình ngh?a là c?ng y?u ?u?i, m?ng dòn, c?ng có th? làm m?i cho không bi?t bao nhiêu sóng gió trong cu?c ??i. Nh?ng khó kh?n trong cu?c s?ng hôn nhân ??n t? m?t s? ki?n mà ng??i ta không th? tránh nó ???c, ?ó là s? khác bi?t v? cá tính, s? thích, v? não tr?ng và v? c? ni?m tin tôn giáo n?a.  Thêm vào ?ó, còn có nh?ng y?u t? khác nh? nghèo túng, th?t nghi?p, b?t ?n v? kinh t?, b?nh ho?n hay cái ch?t c?a m?t ng??i thân và nh?ng hi?u l?m c?a h? hàng c?a c? hai bên, ho?c c?a nh?ng ng??i thân thu?c nh?t. Ng??i ta còn nói ??n nhi?u s? th? thách khác n?a trong ??i s?ng hôn nhân. Nó nh? m?t ??nh m?nh không th? l?n tr?n ???c. Ng??i ta nói r?ng: c? sau 7 n?m ho?c cùng l?m 10 n?m thành hôn v?i nhau, th? nào v? ch?ng c?ng g?p kh?ng ho?ng. Cái c?n r? c?a s? kho?ng ?y là s? ki?n r?t thông th??ng, ?ó chính là sau m?t th?i gian chung s?ng v?i nhau - c?m nghi?m và t?n h??ng t?t c? nh?ng cái m?i m? c?a ??i s?ng hôn nhân. Gi? ?ây c? hai ph?i ??i ??u v?i cái th?c t? ??n ?i?u ???c l?p ?i, l?p l?i m?i ngày, c?ng thêm vào ?ó là nh?ng khó kh?n m?i trong cu?c s?ng.  L?i n?a, sau m?t th?i gian chung s?ng v?i nhau, hai ng??i m?i lúc, m?i khám phá ra nh?ng khuy?t ?i?m c?a nhau, ?i?u ?ó c?ng góp ph?n gia t?ng b?u khí b?t mãn và khó ch?u c?a c? hai ng??i. M?t s? nhà chuyên môn trong lãnh v?c này cho r?ng: c?n kh?ng ho?ng này có th? có m?t h?u q?a tiêu c?c do nh?ng phiêu l?u tình c?m th??ng x?y ra ? kho?ng 40-50 tu?i. Trong giai ?o?n này, nh?ng ai ph?i ???ng ??u v?i nh?ng khó kh?n trong cu?c s?ng ho?c nh?ng th? thách trong ??i s?ng hôn nhân, th??ng r?i vào hai tâm tr?ng ??i ngh?ch nhau: ho?c là h? c?m th?y không còn ?? tr? trung ?? b?t ??u m?t cu?c phiêu l?u tình c?m m?i, ho?c là h? c?m th?y ch?a ??n n?i già ?? giam mình vào b?n b?c t??ng c?a gia ?ình và nh?ng ?òi h?i luân lý c?a nó. ?? l?p ??y n?i tr?ng v?ng trong tâm h?n, h? th??ng d?n thân vào nh?ng cu?c phiêu l?u tình c?m có ph??ng h?i ??n s? hoà h?p trong gia ?ình c?a h?. Giáo h?i luôn ý th?c v? c?n kh?ng ho?ng c?a l?a tu?i trung niên ?ó, cho nên khi ?ôi tân hôn trao cho nhau l?i cam k?t chung thu? v?i nhau tr?n ??i, Giáo H?i khuyên h? hãy c?m tay nhau ?? xác quy?t v?i h? r?ng, ch? khi nào hai ng??i: tay trong tay liên k?t v?i nhau nên m?t, thì h? m?i có th? l??t th?ng ???c nh?ng khó kh?n và th? thách trong cu?c s?ng.

  Do ?ó, d??i cái nhìn ?ích th?c và tích c?c thì cu?c s?ng gia ?ình và hôn nhân h?n còn là m?t b?u khí d? th? h?n, d? nhiên nh?ng khó kh?n trong ??i s?ng hôn nhân có th? làm cho con ng??i ng?p th?, có th? nh?n chìm con ng??i xu?ng v?c th?m c?a b?t mãn. Nh?ng nó c?ng có th? là ph??ng th? giúp cho ?ôi v? ch?ng ý th?c ???c r?ng: H? c?n ph?i v??t qua kh?i nh?ng giai ?o?n c?a c?m xúc nh?t th?i, c?a th?i quen nhau, th?i ?ính hôn v?i nhau và nh?t là c?a nh?ng tu?n tr?ng m?t ng?t ngào, c?a nh?ng ngày tháng ??u khi m?i l?y nhau, ?? ti?n ??n m?t tình yêu hôn nhân ?ích th?c, ?ó là tình yêu ???c xây d?ng trên ph?c v? và quên mình. N?u v? ch?ng ch?a t?ng kinh nghi?m và tr?i qua m?t s? th? thách, ?ó là ch?a m?t l?n t?ng ?au kh? v?i nhau, h? khó có th? hi?u ???c th? nào là ý ngh?a c?a m?t tình yêu ?ích th?c. Th?c th?, Thiên Chúa quan phòng d??ng nh? quy ?ình r?ng: tình yêu v? ch?ng ?ích th?c ch? có th? ???c khám phá và l?n lên qua nh?ng th? thách và khó kh?n trong cu?c s?ng. Chúng ta có th? so sánh tình yêu v? ch?ng v?i cây nho: càng ?âm r? sâu trong vùng ??t có nhi?u s?i ?á, cây nho càng s?n xu?t r??u ngon. Chúng ta c?ng có th? so sánh tình yêu v? ch?ng v?i m?t thân cây mà r? nó ?âm sâu d??i ??t ?á, thì tình yêu ?ó s? ??ng v?ng tr??c sóng gío không làm nó b? b?t g?c.

  Nh?ng khó kh?n ??n t? bên ngoài, nh?ng b?t hòa do tính khí khác nhau gi?a hai ng??i ?ó là ?i?u không th? tránh ???c trong ??i s?ng v? ch?ng. Nh?ng v? ch?ng c?n nhìn vào nh?ng s? ki?n ?t ph?i x?y ra ?y, nh? m?m mu?i gia v? cho tình yêu v? ch?ng. Nói nh? th? c?ng có ngh?a là nh?ng khó kh?n và th? thách trong ??i s?ng v? ch?ng không ph?i là ?i?u không th? v??t qua.  NH?NG KHÓ KH?N TRONG ??I S?NG HÔN NHÂN KHÁC ??O.

  ?ây là m?t hi?n t??ng x?y ra r?t nhi?u t?i kh?p m?i n?i, ? quê nhà c?ng nh? ??c bi?t là ? các C?ng ?oàn Công Giáo Vi?t Nam t?i h?i ngo?i. Ng??i ta th?nh tho?ng hay th?c m?c và h?i tôi: Ch?ng con theo ??o, r?i sau khi làm l? c??i, anh ?y b? ??o, v?y con có l?i không ?

  Tr??c h?t, chúng ta ph?i kh?ng ?ình m?t ?i?u c? b?n trong Giáo Lý Công Giáo. ??c tin mà chúng ta lãnh nh?n là m?t ân ban nh?ng không c?a Thiên Chúa. ?i?u ?ó có ngh?a là không ai ???c dùng s?c ép tâm lý gia ?ình hay xã h?i ?? c??ng b?c ng??i khác theo ??o c?a mình, ph?i tin theo nh? mình. V?i Công ??ng Chung Va-ti-ca-nô II, chúng ta th?y r?ng Giáo H?i m?i lúc m?t ý th?c h?n v? m?t trong nh?ng quy?n l?i c? b?n nh?t c?a con ng??i ?ó là quy?n t? do tôn giáo. Không nh?ng Giáo H?i yêu c?u lu?t pháp c?a các qu?c gia nhìn nh?n và b?o ??m quy?n t? do tôn giáo, mà chính Giáo H?i c?ng tôn tr?ng quy?n ?y n?i m?i ng??i.

  "Công ??ng Vaticanô II tuyên b?: con ng??i có quy?n t? do tôn giáo. Quy?n t? do này h? t?i con ng??i không b? chi ph?i vì s? c??ng bách c?a cá nhân, ?oàn th? hay xã h?i hay c?a b?t c? quy?n bính tr?n gian nào khác. V?i ý ngh?a ?ó, trong lãnh v?c tôn giáo, không ai b? ép bu?c hành ??ng trái v?i l??ng tâm, c?ng không ai b? ng?n c?m hành ??ng theo l??ng tâm, dù cho ?ó là hành ??ng riêng t? hay công khai, m?t mình hay cùng v?i ng??i khác, trong nh?ng gi?i h?n chính ?áng." (Tuyên Ngôn v? T? Do Tôn Giáo - Dignitatis Humanae #3).

  Giáo H?i không bao gi? ép bu?c ai ph?i t? b? tôn giáo c?a mình ?? gia nh?p ??o Công Giáo. Và ?? th? hi?n xác tín ?y, Giáo H?i - trong kho?n giáo lu?t s? 1124 - cho phép m?t ng??i Công Giáo ???c k?t hôn v?i m?t ng??i không Công Giáo (Codex Iuris Canonici: CIC 1124). Chúng ta th??ng g?i ?ó là m?t cu?c hôn nhân khác ??o hay hôn nhân d? giáo. Làm nh? th? không nh?ng b?i vì mu?n tôn tr?ng t? do c?a các tôn giáo khác, mà Giáo H?i Công Giáo c?ng mu?n xác quy?t v? nh?ng giá tr? c?a tôn giáo mình r?ng: các tín ?? c?a nh?ng tôn giáo ngoài Công Giáo v?n có th? ???c c?u r?i 1. Do ?ó, Giáo H?i luôn nhìn nh?n giá tr? c?a nh?ng tôn giáo khác và luôn tôn tr?ng t? do tôn giáo c?a con ng??i.

  Tuy nhiên, Giáo H?i Công Giáo v?n không xao lãng b?n ph?n rao gi?ng Tin M?ng c?a mình. Và b?n ph?n ?y là c?a t?t c? m?i ng??i dù s?ng trong b?t c? hoàn c?nh nào. Trong th?c t? cho chúng ta th?y ?ã có nhi?u ng??i tr? l?i ??o Công Giáo không vì ni?m tin, mà vì mu?n ?? ???c k?t hôn v?i ng??i Công Giáo, thì sau m?t th?i gian s?ng trong gia ?ình Công Giáo, tham gia ??i s?ng c?ng ??ng Công Giáo, ch?ng ki?n g??ng sáng c?a ng??i Công Giáo, h? ?ã th?c s? ?ón nh?n ??c tin m?t cách chân thành. C?ng có tr??ng h?p mà sau m?t th?i gian s?ng trong hôn nhân d? giáo, ngh?a là ??o ai ng??i n?y gi?, có ng??i ?ã xin tr? l?i ??c tin Công Giáo và nh?n ra g??ng sáng c?a ng??i ph?i ng?u.

  Tr? l?i v?i th?c m?c ?ã ???c nêu trên ?ây: "Khi ng??i ch?ng tân tòng b? ??o thì ng??i v? có ch?u trách nhi?m nào không ?"

  Chúng ta không th? nói m?t cách qu? quy?t r?ng: ng??i v? ?ã là nguyên nhân chính y?u gây nên vi?c b? ??o c?a ch?ng. B?i vì b? ??o, ch?i ??o là m?t hành ??ng t? do c?a con ng??i, không ai ph?i mang t?i vì hành ??ng c?a ng??i khác.  Tuy nhiên, ? ?ây chúng ta có th? nói ??n trách nhi?m c?a ng??i v? ho?c gia ?ình c?a ng??i v?. R?t có th?, ng??i v? ho?c gia ?ình c?a ng??i v? làm áp l?c ?? ng??i ch?ng ph?i theo ??o tr??c khi k?t hôn. Li?u ng??i ch?ng có th? xin tr? l?i ??o vì mu?n làm v?a lòng v? và gia ?ình v? và c?ng r?t có th? là chính anh ta ?ã t? ý xin theo ??o vì m?t xác tín cá nhân. B?t m?t ng??i khác theo ??o là m?t thái ?? không phù h?p v?i tinh th?n Công Giáo. Th? nh?ng, s?ng mà không tr?n v?n làm ch?ng tá cho ??c tin c?a mình ?? gây nguy h?i ??c tin còn non y?u c?a ng??i khác thì ?ó c?ng là m?t thi?u sót trong b?n ph?n làm ng??i Công Giáo. Trong Kinh Cáo Mình ??c ? ??u l?, ?? chúng ta x?ng thú ngay c? nh?ng t?i thi?u sót. Trong nh?ng thi?u sót ?y có c? nh?ng thi?u sót l?n lao là không dám tuyên x?ng ??c tin c?a mình, không dám s?ng x?ng ?áng v?i ni?m tin c?a mình, mà nh? th? thì ?ã không làm g??ng sáng cho ng??i khác là nh?ng ng??i còn non y?u trong ??c tin. Nh? v?y, không dám s?ng ??c tin c?a mình m?t cách công khai ?? có th? gây nguy h?i cho ??c tin còn non y?u c?a mình ( ch?ng mình ? ) là m?t thi?u sót trong b?n ph?n c?a ng??i Công Giáo.

  GIA ?ÌNH B?T HÒA.

  Ave Gardner, n? minh tinh kh? aí c?a n?n ?i?n ?nh Hoa K? ?ã t? tr?n vào tháng 1.1990 t?i Luân ?ôn, h??ng th? 67 tu?i. Ave Gardner c?ng nh? Elizabeth Taylor và ?a s? minh tinh màn ?nh n?i ti?ng khác trên th? gi?i, cô ta ?ã h?n ba l?n ly d? ?? r?i sau cùng ph?i ch?t trong cô ??n. Nh?ng c?ng gi?ng nh? nh?ng ng??i ?àn bà khác, Ave khao khát ???c s?ng m?t cu?c s?ng bình d?, m?t cu?c hôn nhân lâu b?n và h?nh phúc. N?m 1982 trong m?t cu?c ph?ng v?n cho m?t t? báo xu?t b?n t?i Anh Qu?c, cô ta ?ã phát bi?u nh? sau:

  "M?t ng??i ?àn ông t?t mà tôi yêu, tôi s? l?y làm ch?ng, tôi s? n?u n??ng và s?n sóc nhà c?a cho, nh?ng r?t ti?c, tôi không bao gi? g?p ???c m?t ng??i ?àn ông nh? th?". Ng??i ch?ng cu?i cùng c?a bà là ca s? n?i ti?ng Frankie Sinatra. H? l?y nhau n?m 1951 và ly d? sáu n?m sau ?ó. Ave ?ã nói v? Sinatra nh? sau: "d? nhiên tôi v?n còn yêu anh ?y và mãi mãi yêu Sinatra, nh?ng ?i?u khó kh?n c?a chúng tôi là chúng tôi không th? nào s?ng chung v?i nhau ???c."

  Và ai c?ng bi?t r?ng nh?ng c?p v? ch?ng tài t? này lúc nào c?ng có nh?ng b?t hòa, nh?ng cãi c?, trong ?ó d??ng nh? không ai ch?u nhún nh??ng cho ai.

  Làm th? nào ?? v??t qua ???c nh?ng b?t hòa, cãi c? trong gia ?ình?

  Xin m?n phép ???c ?? ngh? m?t s? qui lu?t sau ?ây:

  1. V? ch?ng ??ng bao gi? ng?c nhiên n?u th?nh tho?ng h? b?t hòa v?i nhau.  T? nó, nh?ng cu?c cãi c? và b?t hòa không ph?i là nh?ng d?u hi?u x?u b?i vì nh?ng tr? ng?i ???c coi nh? là m?t ph?n c?a cu?c s?ng và là nh?ng bi?u l?, qua ?ó con ng??i m?i th? hi?n ???c ý chí t? do c?a mình. N?u v? ch?ng s? ??ng ch?m nhau, s? cãi c? nhau, s? tranh lu?n v?i nhau, s? b?t c? m?t b?t hòa nh? nào trong gia ?ình thì có th? ?ó là d?u ch? h? ch?a th?c s? yêu th??ng nhau. Ph?i xem nh?ng ?i?u va ch?m v?i nhau là ?i?u không th? né tránh trong ??i s?ng v? ch?ng.

  2. Hai v? ch?ng nên ??ng ý v?i nhau v? m?t s? v?n ?? thi?t y?u và cao tr?ng trong cu?c s?ng nh?: Tôn Giáo - giáo d?c con cái - quan h? cha m?. Còn nh?ng chuy?n ph? thu?c nh?: th?i trang - gi?i trí - v?n hóa… h? có th? có ý ki?n khác nhau và nên tôn tr?ng ý ki?n c?a nhau. N?u h? không th? ??ng tâm nh?t trí v? nh?ng v?n ?? thi?t y?u trong cu?c s?ng thì cu?c hôn nhân c?a h? ch? là m?t th? giao kèo gi?a hai bên hoàn toàn tách bi?t riêng r? v?i nhau. Trái l?i, m?t cu?c tranh lu?n v? nh?ng cái ph? thu?c có th? là m?t c? h?i ?? gia t?ng khuy?n khích s? thông c?m gi?a hai ng??i.

  3. Hai v? ch?ng tránh không nên tranh lu?n v?i nhau vào bu?i t?i.  Khi c? hai ??u m?t m?i sau m?t ngày làm vi?c v?t v?, nh?t là sau không bi?t bao nhiêu là phi?n toái mà h? g?p trong ngày, nh?ng ch?ng may cu?c tranh lu?n ?ã phát sinh m?t cách t? nhiên và ??n h?i sôi n?i thì thái ?? t?t nh?t là nên d?ng l?i và gi? thinh l?ng. Gi?c ng? luôn là li?u thu?c h?u hi?u ?? ch?a tr? m?i v?t th??ng ?au.

  4. Hai v? ch?ng ??ng bao gi? to ti?ng v?i nhau.  S? to ti?ng là d?u ch? c?a vi?c thi?u tôn tr?ng và yêu th??ng. Ng??i ta không th? nói s? th?t nh? ném ?á vào m?t ng??i khác. S? th?c nó c?ng gi?ng nh? ánh sáng, nó ch? có th? thuy?t ph?c b?ng cách ?i xuyên qua nhè nh? mà thôi. Cho nên h?u h?t các cu?c cãi c? gi?a hai v? ch?ng nguyên nhân chính v?n là s? cãi c? gi?a hai ng??i.

  5. M?t trong nh?ng bi?u l? s? khôn ngoan ?ó là l?ng nghe tr??c khi tr? l?i.  Bi?t l?ng nghe t?c là khiêm t?n, có tôn tr?ng ??i v?i ng??i khác và nh?t là bi?t th??ng yêu th?t s? ng??i b?n c?a mình. L?ng nghe là m?t ngh? thu?t giúp ta có th? tr? l?i cho s? th?c và tránh quan tr?ng hóa v?n ?? ho?c nh?ng nguyên nhân ??a ??n b?t hòa.

  6. Khi có b?t hoà gi?a hai v? ch?ng ??ng bao gi? ?? cha m? c?a c? hai bên can thi?p vào.  Thánh Donbosco nói: "Nh?ng cái gì d? b?n c?n ph?i t?y r?a ngay trong nhà c?a mình."

  7. ??ng bao gi? kh?ng kh?ng t? cho mình là ng??i có lý và quy?t ?n thua ?? b?ng m?i gía.  Hãy nhìn vào loài v?t khi con thú ??u hàng, ??i th? th??ng ng?ng chi?n. T?t c? ai trong chúng ta c?ng có th? l?m l?n. John Senkinh m?t nh?c s? ng??i Anh s?ng vào th? k? th? 17 ?ã vi?t nh? sau: "Khi c?c t?y mòn tr??c cây vi?t, thì ?i?u ?ó có ngh?a là chúng ta ?ã s?ng l?i." S? hòa h?p trong gia ?ình quan tr?ng ??n n?i không th? bù tr? b?ng b?t c? cu?c tranh lu?n nào.

  8. M?t qui lu?t ?áng ???c xem nh? là khuôn vàng th??c ng?c c?a v? ch?ng ?ó là:

  Không nên t?n nhi?u n??c m?t cho nh?ng cái ?ã r?i mà hãy coi ?ó nh? bàn ??p ?? ti?n ??n nh?ng cái t?t ??p h?n. Tri?t gia Socrate s?ng vào th? k? th? III tr??c công nguyên là m?t ng??i ch?ng may s?ng v?i m?t bà v? khó tính nh? ch?ng tinh, ?ã t?ng nói v?i các môn sinh nh? sau: "N?u b?n có ???c m?t ng??i v? t?t b?n s? ???c h?nh phúc. Nh?ng n?u ch?ng may b?n g?p m?t ng??i v? không ra gì b?n s? tr? thành m?t tri?t gia h?u ích cho m?i ng??i." M?t tri?t gia n? c?ng nói v?i các sinh viên trong ngày ra tr??ng nh? sau: "Tôi c?u chúc cho t?t c? các b?n có m?t cu?c s?ng gia ?ình h?nh phúc. Các b?n hãy ?? s?n m?t cu?n sách ? t?m tay c?a mình, ?? m?i khi g?p b?t hoà cãi c? các b?n hãy t?c kh?c c?m l?y cu?n sách và ??c ngay. Tôi tin các b?n s? gia t?ng ki?n th?c c?a mình."

  9. Sau khi ?ã tr?nh bày và tranh lu?n h?t m?i lý l? c?a s? b?t ??ng ý ki?n hai ng??i hãy c??i v?i nhau.

  C??i nh? th? ?? xác tín r?ng: dù th? nào ?i n?a ?i?u tr?ng nh?t là hai ng??i v?n còn yêu nhau. Dù có m?t bên c??i mà thôi thì ?i?u ?ó c?ng ch?ng t? r?ng: s? thông c?m ?ã b?t ??u có gi?a hai ng??i.

  10. Sau cùng hai v? ch?ng nên nh? r?ng: Không có m?t c? g?ng nào h?u hi?u h?n ?? tránh ho?c gi?m thi?u nh?ng cãi c? b?t b?nh cho b?ng m?t ??i s?ng ??c tin v?ng m?nh.

  Có m?t ??i s?ng ??c tin v?ng m?nh, có ngh?a là có lòng t?t, có s? thành th?t, có tinh th?n hy sinh và nh?t là bi?t tha th?. Ch? b?ng m?t ??i s?ng nh? th? v? ch?ng m?i có th? gi?i quy?t m?t cách êm th?m nh?ng b?t bình v?i nhau, b?i vì ch? có Thiên Chúa m?i th?c s? có câu gi?i ?áp cho nh?ng v?n ?? xem ra không th? gi?i ?áp ???c.

  S? ?I?P C?A ??C THÁNH CHA V? GIA ?ÌNH.

  Ngày 12.10.1980, n?m c?a th??ng h?i ??ng giám m?c th? gi?i v? gia ?ình, ??c Thánh Cha Gioan Phalô II ?ã ti?p kho?ng 60 ??i di?n c?a phong trào v? gia ?ình; sau khi ?ã nghe ch?ng t? c?a r?t nhi?u ?ôi v? ch?ng v? nhi?u khía c?nh khác nhau trong ??i s?ng hôn nhân và gia ?ình, ??c thánh cha ?ã ??a ra l?i nh?n nh? r?t xúc tích và ??y ý ngh?a mà tôi ngh? luôn có giá tr? nh?t là trong hoàn c?nh hi?n nay. V?y tôi xin ???c trích d?n nguyên v?n m?t vài ?o?n tiêu bi?u trong s? ?i?p c?a ?.T.C:2

  1. Nh?ng gía tr? tôn giáo và t? nhiên c?a gia ?ình.

  "Tr??c h?t tôi (?TC) c?m th?y c?n ph?i nói ngay r?ng: c?n ph?i l?p l?i ni?m tin t??ng vào gia ?ình Kitô Giáo. Gi?a lúc sóng gió ?ang bao ph?, gia ?ình Kitô giáo m?i lúc b? cám d? mu?n buông suôi b? cu?c vì s? hãi c?ng nh? không còn tin t??ng n?i chính mình n?a. Do ?ó chúng ta c?n ph?i nói lên v?i t?t c? xác tín r?ng: gia ?ình Kitô giáo ?ang có m?t s? m?nh và m?t ch? ??ng ??c bi?t trong th? gi?i ngày nay và ?? chu toàn trách v? ?y, gia ?ình Kitô Giáo có không bi?t bao nhiêu ph??ng ti?n và giá tr? v?ng b?n. Nh?ng giá tr? ?ó tr??c h?t là giá tr? tinh th?n Công Giáo. Chúng ta có bí tích hôn nhân là d?u ch? c?a s? hi?n di?n tích c?c c?a ??c Kitô ph?c sinh ? gi?a lòng gia ?ình và ??ng th?i c?ng là ngu?n ?n thánh vô t?n. Nh?ng gía tr? ?ó c?ng là nh?ng giá tr? t? nhiên nh?: tình yêu, s? chung th?y, s? t??ng tr?, m?i dây b?t kh? phân ly, kh? n?ng sinh s?n, s? k?t h?p thâm sâu gi?a v? ch?ng, s? h??ng m? ??n ng??i khác và ý th?c r?ng mình là t? bào nguyên th?y c?a xã h?i. Gia ?ình là ng??i qu?n lý và c?ng là ng??i thông truy?n nh?ng giá tr? này. Riêng gia ?ình Kitô giáo ???c ??ng v?ng, ???c sinh ??ng và hi?u n?ng trong c?ng ??ng, do ?ó gia ?ình ph?i tin vào nh?ng gía tr? trên. Gia ?ình ph?i hiên ngay công b? và s?ng nh?ng gía tr? ?ó, ?? r?i thông truy?n cho ng??i khác.

  2. Nh?ng khó kh?n c?a gia ?ình trong xã h?i hôm nay.

  Sau khi ??a ra nh?ng gía tr? tôn giáo và t? nhiên mà gia ?ình Kitô giáo c?n ph?i kiên tâm s?ng và qu?ng bá, ??c Thánh Cha Gioan Phaolô II, nói ??n nh?ng khó kh?n c?a gia ?ình trong xã h?i ngày nay. Ngài nói r?ng:

  "Ý t??ng th? hai c?a tôi là nh? th? này: gia ?ình càng g?p nhi?u th? thách trong th? gi?i ngay nay thì chúng ta càng ph?i c?m thông nhi?u h?n. ?âu là nh?ng th? thách c?a gia ?ình Kitô giáo ngày nay? Trong nh?ng n??c nghèo và nh?ng vùng nghèo nàn c?a các n??c giàu có, gia ?ình ?ang ?au kh? nhi?u, gia ?ình ?au kh? vì ?i?u ki?n v? sinh và nhà ?, vì th?c ?n và giáo d?c. Nh?ng không ph?i ch? có nh?ng gia ?ình nghèo ?au kh? nh? th?, ngay c? nh?ng gia ?ình may m?n h?n c?ng không tránh kh?i khó kh?n. Khó kh?n vì thi?u chu?n b? ?? ?ón nh?n nh?ng trách nhi?m n?ng n? c?a hôn nhân. Khó kh?n vì thi?u s? c?m thông gi?a nh?ng ng??i trong gia ?ình, ?ôi khi có th? ??a ??n ?? v?. Khó kh?n vì con cái h? h?ng cách này hay cách khác. Không có m?t ai, không có nhóm ng??i nào có th? ??n ph??ng c?u ch?a ???c nh?ng khó kh?n trên ?ây. ?ây là công vi?c c?a nhi?u ng??i, t? Giáo H?i ??n các qu?c gia, các ?òan th? c? quan, các t? ch?c. T?t c? ??u ???c m?i g?i ?? tôn tr?ng ph?m giá c?a m?i ng??i ?? ph?c v? gia ?ình m?t cách h?u hi?u h?n. Nh?ng nh?ng ng??i ???c m?i g?i tr??c tiên chính là v? ch?ng. H? c?n ph?i có chung m?t cái nhìn v? nh?ng giá tr? thi?t y?u c?a gia ?ình.

  3. Chi?u kích thiêng liêng c?a gia ?ình.

  Ý t??ng cu?i cùng c?a tôi ?ó là chi?u kích vô hình c?a gia ?ình, ?ây là m?t chi?u kích không th? di?n t? b?ng nh?ng con s?, nh?ng l?i là chi?u kích quan tr?ng nh?t trong gia ?ình. Chi?u kích ?ó chính là ??i s?ng ??o ??c c?a gia ?ình. T?t c? nh?ng suy t? v? gia ?ình Kitô giáo r?t cu?c ??u quy v? n?n t?ng này và c?ng là tuy?t ??nh c?a gia ?ình. Th?c th? gia ?ình Kitô giáo phát sinh ra t? m?t bí tích và c?ng gi?ng nh? nhi?u bí tich khác. Bí tích hôn ph?i là m?t cu?c g?p g? gi?a Thiên Chúa và con ng??i ngay trong lòng cu?c s?ng c?a con ng??i. Do ?ó, m?t trong nh?ng m?c ?ích c?a bí tích này là xây d?ng nhi?m th? c?a Chúa Kitô là Giáo H?i, b?ng chính nh?ng t? bào s?ng là các gia ?ình. Gia ?ình c?ng có th? ví nh? là hai c?c c?a m?t th? nam châm. M?t ?àng là ti?ng g?i c?a Chúa cho m?i ng??i Kitô h?u, m?t ?àng là s? ?áp tr? c?a m?i ng??i trong c?ng ??ng ??c tin và ?n c?u r?i trong cu?c hành tr?nh ti?n v? Thiên Chúa. Tuy nhiên gia ?ình Kitô giáo ph?i s?ng chi?u kích thiêng liêng ?y b?ng nh?ng y?u t? t?o thành th?c t?i c?a gia ?ình, ?ó là tình yêu gi?a v? ch?ng, tình yêu gi?a cha m? và con cái. S? c?m thông, lòng tha th?, s? t??ng tr? giáo d?c con cái c?ng nh? trong công vi?c, bao g?m ni?m vui và n?i kh?. Trong hôn nhân Kitô giáo t?t c? nh?ng y?u t? này ???c bao b?c, ???c th?m nhu?n ?n thánh và hi?u n?ng c?a bí tích, do ?ó tr? thành con ???ng s?ng Phúc Âm, m?t ki?m tìm nhan Thánh Chúa, m?t tr??ng d?y ??c ái Kitô. Gia ?ình là hình th?c s?ng Tin M?ng m?t cách ??c bi?t. H?c h?i Tin M?ng, th?c thi Tin M?ng chính là s?ng tr?n v?n chi?u kích thiêng liêng c?a gia ?ình.

  Trong giây phút ??y th? thách nh?ng ??ng th?i c?ng ??y hy v?ng mà gia ?ình Kitô Giáo ?ang tr?i qua, c?n ph?i có nhi?u gia ?ình bi?t khám phá và s?ng chi?u kích thiêng liêng c?a ?òi s?ng hôn nhân nh?m qu?ng bá n?n tu ??c ?ích th?c c?a ??i s?ng gia ?ình. ?ây là ?i?u c?n thi?t h?n bao gi? h?t. Gia ?ình Kitô giáo c?n ph?i có chi?u kích thiêng liêng ?y ?? tìm ???c s? quên mình, s?c n?ng ??ng, s? c?i m? ??i v?i ng??i khác c?ng nh? ni?m vui và h?nh phúc cho chính gia ?ình mình.  Linh M?c: Tr?n M?nh Hùng C.Ss.R., STD  ThangPham
Về Đầu Trang Go down
http://ttoantin.co.cc/
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

Bài gửiTiêu đề: Re: KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH   Fri Apr 09, 2010 9:41 pm
  Vợ chồng đừng bao giờ ngạc nhiên nếu thỉnh thoảng họ bất hòa với nhau.
  Hai vợ chồng tránh không nên tranh luận với nhau vào buổi tối.  Khi cả hai đều mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, nhất là sau không biết bao nhiêu là phiền toái mà họ gặp trong ngày, nhưng chẳng may cuộc tranh luận đã phát sinh một cách tự nhiên và đến hồi sôi nổi thì thái độ tốt nhất là nên dừng lại và giữ thinh lặng. Giấc ngủ luôn là liều thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi vết thương đau.  Paul
Về Đầu Trang Go down
 

KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
SỐNG ĐẸP
-
free counters